Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Xuất hóa đơn không theo số thứ tự

–        Xuất hóa đơn không theo số thứ tự lớn nhỏ: số nhỏ ngày > số hóa đơn lớn hơn có bị phạt hay không?

–        Cách xử lý như thế nào?

****Hành vi phạm và chế tài:

– Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn:

“2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn...”

– Căn cứ tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn:

b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.”

 ****Về hóa đơn:

*Căn cứ: Tại điểm d khoản 1 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định

– Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn: hoá đơn phải được viết liên tục từ số nhỏ tới số lớn, từ quyển nhỏ tới quyển lớn, trừ những trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều cửa hàng cùng dùng một mẫu hoá đơn

 ****Về hướng xử lý:

= > Doanh nghiệp tự phát hiện và xử lý theo cách sau để không bị phạt

* Căn cứ pháp lý theo:

–  Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

– Khoản 7 Điều 3 của thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn                  

+++Trường hợp hóa đơn đã lập sai nhưng chưa xé khỏi cuống hay đã xé khỏi cuống giao cho khách hàng phát hiện sai sót mà hai bên chưa khai báo thuế

+ Căn cứ: Khoản 1 và 2 Điều 20. Thông tư 39/2014/TT-BTC  Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

*Trường hợp 01Chưa xé hóa đơn viết sai ra khỏi cuống, hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống của quyển hóa đơn nhưng chưa giao cho khách hàng

Bước 01: Gạch chéo các liên của số hóa đơn viết sai hóa đơn chưa xé ra khỏi cuống: ghi chú sai sót lý do gì? Hoặc chỉ gạch chéo là xong

Bước 02: Xuất lại hóa đơn mới (đúng), xé và giao liên 2 hóa đơn vừa xuất đúng cho khách hàng.

 Hai bên mua và bán không cần phải lâp biên bản thu hồi

 Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ  [15] 

 *Trường hợp 02Viết sai hóa đơn nhưng đã giao cho khách hàng:

Bước 01: Hai Bên lập biên bản thu hồi hóa đơn (2 bản - mỗi bên giữ 1 bản).

+ Bước 02: Thu hồi (lấy lại) hóa đơn Viết sai đã giao cho người mua trước đó. Sau đó tiến hành gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai và lưu giữ chúng.lấy ghim bấm kẹp ngay tại cuốg 3 liên viết sai
 + Bước 03: Xuất lại hóa đơn mới đúng (theo đúng quy định ). 

*Chú ý: Ngày trên hóa đơn mới là ngày lập biên bản thu hồi.

 +++Trường hợp hóa đơn đã lập sai hai bên đã khai báo thuế

+ Căn cứ: Khoản 3 - điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC  Xử lý đối với hóa đơn đã lập

–        Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

–        Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

–        Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."

*Trường hợp 03: Điều chỉnh  hóa đơn viết sai

–  Nếu sai ngày tháng trên hóa đơn thì Doanh nghiệp và khách hàng phải lập Biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh.
– Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai, nội dung điều chỉnh, số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.
*Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ cần ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng(số lượng, đơn giá, thành tiền,…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

 = > Nếu doanh  nghiệp không phát hiện sai mà để khi quyết toán thuế tại doanh nghiệp, cán bộ kiểm tra thì phạt như sau

*Ví dụ:

– Bên bán: Trường hợp tháng 7 năm 2014, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình đã lập 25 số hóa đơn GTGT không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là vi phạm về lập hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ ( 4.000.000 đồng đến 8.000.000) theo quy định tại tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính.

– Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

*Chi tiết:  Công văn 5167/CT-HTr  ngày 04/02/2015 xuất hóa đơn không theo thứ tự Hà Nội

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 5167/CT-HTr 
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình 
Mã số thuế: 0101567589-008 
Địa chỉ: Số 844 đường La Thành, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 2831/TVAd-KHTC ngày 31/12/2014 của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình (công văn đến của Cục thuế Hà Nội ngày 13/01/2015 - số 2421) hỏi về xuất hóa đơn không theo thứ tự, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn:

“2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn...”

- Căn cứ tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn:

b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.”

- Căn cứ Chương IV Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn;

- Căn cứ Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp tháng 7 năm 2014, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình đã lập 25 số hóa đơn GTGT không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là vi phạm về lập hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính.

- Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./

 


Nơi nhận:
- Phòng KTr5: để phối hợp
- Phòng Ấn chỉ xử lý
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
2
Tổng số truy cập
116274
Lớp học adv3