Phân biệt xoá bỏ và huỷ hoá đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

*Phân biệt xoá bỏ và huỷ hoá đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

1.    Phân biệt xóa bỏ và hủy bỏ, xóa bỏ và xóa bỏ khác nhau như thế nào?
2.    Thủ tục lập xóa bỏ và hủy bỏ như thế nào? Báo cáo ra sao?
3.    Căn cứ văn bản pháp lý nào?


– Trong năm doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn Mẫu kí hiệu: NC/13P từ số 0000001 – đến số 0000150 = tổng là 150 số hóa đơn đạng kê giấy than mỗi khi viết nên doanh nghiệp đặt in loại giấy Carbon

– Số lượng đặt mới : Mẫu kí hiệu: NC/15P từ số 0000001 – đến số 0000150 = tổng là 150

*Căn cứ THÔNG TƯSố: 39/2014/TT–BTCHà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014  HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ–CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ–CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

 

Xoá bỏ Huỷ bỏ
Hoá đơn được ghi vào cột "XOÁ BỎ" là những hoá đơn thuộc các các trường hợp dưới đây:
 

– Hóa đơn phát hiện lập sai (chưa giao cho người mua) thì gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đó lại.
– Hóa đơn được phát hiện lập sai (đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai và gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đó.

(Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT–BTC hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập)


– Hoá đơn được thu hồi hoặc huỷ trong trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý ro trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.

(Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT–BTC hướng dẫn)

 
=> Như vậy: Tất cả các hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã giao hay chưa giao cho khách mà phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì các bạn cho hết vào cột “XÓA BỎ”
Cột “HỦY”: Là những hóa đơn phải hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư số 39/2014/TT–BTC
a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
b) DN có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.
– Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Trong quý 1/2015 doanh nghiệp báo cáo sử dụng hóa đơn như sau:

* Trường hợp 01: Trong quý chỉ sử dụng không xóa bỏ tờ nào

– Hủy 150 tờ và sử dụng 01 hóa đơn bán ra số 0000001

 

*Trường hợp 02: 

– Trong quý hủy 150 tờ 

– Sử dụng 10 tờ và hủy 01 hóa đơn số 0000005

 

Nguồn: Chudinhxinh

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
30
Tổng số truy cập
4190
Lớp học adv3