Những doanh nghiệp nào được gộp báo cáo tài chính?

Để giản tiện cho những đơn vị mới thành lập và chuẩn bị dừng hoạt động, Nhà nước cho phép gộp báo cáo tài chính, và Quyết toán thuế TNDN của kỳ đầu và kỳ cuối, nếu đáp ứng điều kiện về thời gian. Điều kiện đó thế nào? Công ty Đào tạo kế toán ASA xin chia sẻ vấn đề này

 

 

1. Quy định của Luật kế toán.

Căn cứ Luật Kế Toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:

“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm.

Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

2. Quy định của Luật thuế.

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 quy định về phương pháp tính thuế như sau:

2.Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Căn cứ theo các quy định trên thì những doanh nghiệp sau được gộp Báo cáo tài chính và gộp Quyêt toán thuế TNDN:

- Doanh nghiệp mới thành lập:

+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10 của năm liền kề, thì được phép gộp báo cáo vào năm tiếp theo

- Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể phá sản:

+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì doanh nghiệp được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó.

+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ tính thuế của năm trước đó. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo, thì được gộp báo cáo vào  năm trước

3. Thủ tục

- Những doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, gộp Quyết toán thuế TNDN (tùy từng chi cục thuế) sẽ phải nộp công văn trước cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần phải tham khảo cán bộ quản lý thuế để nộp công văn nếu cần thiét.

- Thời hạn thông báo gộp Báo cáo tài chínhvà gộp Quyết toán Thuế TNDN trước ngày 31/03 của kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm trước đó.

Lưu ý: Doanh nghiệp xin gộp BCTC của kỳ kế toán của năm đầu tiên hoặc năm cuối cùng thì được phép gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN. Riêng quyết toán thuế TNCN nếu trong năm doanh nghiệp có phát sinh chi phí trả lương cho nhân viên thì vẫn phải làm quyết toán thuế TNCN của năm đó.

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
7
Tổng số truy cập
4253
Lớp học adv3