Khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư XDCB

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3014/TCT-DNL
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tư XDCB.
Hà Nội, ngày 16  tháng 09  năm 2013


Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trả lời công văn số 1401/CSVN-TCKT ngày 23/05/2013 của Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào trong giai đoạn đầu tưxây dựng cơ bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 4 Điều 14, Mục I Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi thành một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định :
"Cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sảncó tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trung cósử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng, đánhbắt thuỷ, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịuthuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuất khẩuhoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) được kê khai,khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâuđầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến. Trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất chế biến hoặc có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế.
Trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thuỷ hải sảnchưa qua chế biến hoặc mới qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừtheo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh sốcủa hàng hóa, dịch vụ bán ra.
Ví dụ 42 : Doanh nghiệp A có dự án đầu tư vườn cây cao su, có phát sinhsố thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ ở khâu đầu tư XDCB, doanh nghiệpchưa có sản phẩm làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịuthuế GTGT (bao gồm cả sản phẩm chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩmđã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) nhưng có dự án xây dựng nhàmáy chế biến mủ cao su (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) và cam kết sản phẩmtrồng trọt tiếp tục chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT thì Công ty được khấutrừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào . . . "
Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 sửa đổiKhoản 4 Điều 14, Mục I Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 như sau:
"8. Sửa đổi Khoản 4 Điều 14 Mục 1 Chương III như sau:
4. Cơ sở sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hảisản có tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trungcó sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; nuôi trồng,đánh bắt thuỷ, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩmchịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến xuấtkhẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) được kêkhai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả cáckhâu đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến. Trường hợp cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư để tiếp tục sản xuất, chế biến và có văn bản cam kết tiếp tục sản xuất sản phẩm chịu thuế GTGT thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Đối với thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế nhưng sau đó xác định không đủ điều kiện, khấu trừ, hoàn thuế thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh nộp lại tiền thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện điều chỉnh, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan thuế phát hiện ra thì cơ quan thuế sẽ thực hiện truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, cam kết giải trình với cơ quan thuế liên quan đến việc khấu trừ, hoàn thuế..."
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy códự án trồng cây cao su để khai thác, chế biến mủ cao su và có hồ sơ đề nghị hoànthuế GTGT nhưng Công ty chưa có dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao sunên chưa có cơ sở để xác định sản phẩm đầu ra của dự án trồng cao su này thuộcđối tượng chịu thuế GTGT. Vì vậy, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động trồng cao su trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản chưa có cơ sở để xem xét, hoàn thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam biết vàhướng dẫn đơn vị thành viên thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Kon Tum;
- Vụ CS,KK & KTT, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
20
Tổng số truy cập
116360
Lớp học adv3