Chữ ký trên sổ sách kế toán

Công ty TNHH MTV chỉ có một người làm kế toán: Khi làm sổ sách thì có chữ ký Người lập - Thủ quỷ- Kế toán- KTT

Nếu muốn ký hết vào tất cả các chỉ tiêu đó thì cần làm mẫu gì để gởi cho chi cuc thuế ???.

Luật số: 03/2003/QH11 Về Luật Kế Toán
Điều 51. Những người không được làm kế toán 
Thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 
Điều 52. Kế toán trưởng 
1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Điều 5 của Luật này.
2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này và phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.
Căn cứ vào những quy định trên nếu chứng từ trên kế toán lập thì kế toán ký vào người lập biểu, nếu chưa có kế toán trưởng thì phải có người phụ trách kế toán 
Căn cứ vào điều 51 người không được làm kế toán nếu bạn đã làm kế toán thì bạn không được ký ở chỗ thủ quỹ, thủ kho…..

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
0
Tổng số truy cập
16218
Lớp học adv3